You are here

Izložba stijena i ruda

U izloženoj zbirci stijena, posjetitelji mogu vidjeti sve tri glavne vrste stijena koje grade Zemljinu koru: magmatske, sedimentne i metamorfne. Iz grupe magmatskih stijena izloženi su: granit, sijenit, diorit, gabro, andezit, melafir, trahit i dr. Sedimentne su stijene predstavljene mehaničkim sedimentima (breče, pješčari, konglomerati), hemijskim sedimentima (dolomit, krečnjak, rožnac) i sedimentima organskog porijekla (koralni, foraminiferski). Metamorfne su stijene predstavljene primjercima kvarcita, škriljaca, mermera i gnajseva. Dio izložbe koji se odnosi na magmatske stijene Bosne i Hercegovine upotpunjen je modelom vulkana s lavom. 

Bosna i Hercegovina je bogata raznovrsnim rudnim blagom. Rasprostranjenost, mnogobrojnost i nalazišta različitih vrsta ruda pregledno su prikazani na velikoj zidnoj karti sa posebnim oznakama. Najrasprostranjenije su rude metala: željezo, mangan, bakar, hrom, olovo, cink, živa, antimon, arsen i aluminij. Nalazimo ih široko rasprostranjene po cijeloj zemlji: eksponati dolaze iz Vareša, Ljubije, Radovan-planine, Tovarnice kod Jablanice, Srebrenice, okoline Jajca i dr. Među rudama nemetala izdvajaju se sljedeće: azbest, barit, magnezit, gips, kamena so, glina i sl. Izloženi primjerci ruda nemetala također dolaze iz svih krajeva Bosne i Hercegovine: Bosanskog Petrovog Sela, Arapuše, Halilovaca kod Bosanske Krupe, Elezovića kod Donjeg Vakufa i dr. Ugljen spada u red najznačajnijih bosanskohercegovačkih sirovina. U zemlji je istraženo više od 100 ležišta lignita, mrkog i kamenog uglja. Danas se najveća proizvodnja mrkog uglja ostvaruje u rudniku Banovići i u srednjobosanskim rudnicima Breza, Kakanj, Zenica i Bila. Najveći proizvođači lignita su Kreka, Stanari i Gacko.